Inspiration Gotland

Inspiration Gotland

Inspiration Gotland är regionens helägda bolag med huvuduppgift att marknadsföra, utveckla och stärka Gotland som destination och därmed bidra till att skapa tillväxt i regionen. Vi arbetar för en positiv utveckling av Gotland som en plats att besöka, mötas, bo och driva företag på. Vi jobbar ytterst mot de mål som är uppsatta i Gotlands Vision 2025. Vi arbetar även med destinationsutveckling, oftast genom olika projekt som drivs i samarbete med näringslivet och andra organisationer.

Varumärket Gotland

Vi ansvarar för förvaltningen och utvecklingen av Varumärket Gotland och ska vara en drivande aktör för att utveckla Gotland som besöksmål; öka antalet besökare och underlätta skapandet av ökad affärsnytta för den lokala besöksnäringen. Gotland utvecklas hela tiden som besöksdestination och bidrar på detta vis till tillväxt. Det mesta pekar på att den internationella turismen fortsätter att växa kraftfullt och professionaliseringen av näringen i termer av företagande, finansiering och lönsamhet är i en stark utvecklingsprocess.

Utveckling & projekt

Många av de aktiviteter som vi driver görs i projektform tillsammans med andra aktörer, såväl offentliga, ideella och näringslivet. Vill du veta mer om dessa projekt och utvecklingsaktiviteter, läs mer under Utveckling.

Donnerska huset

Vår verksamhet äger rum i Donnerska Huset, en mötesplats som vi också ansvarar för. Donnerska Huset är ett möjligheternas hus, där människor från såväl kommun som näringslivet möts och skapar nya idéer och samarbeten. Vårt uppdrag är att samordna näringen och organisationer till att initiera näringslivsaktiviteter i Donnerska Huset och skapa mötesplatsen för besökare, inflyttare och företag.